Легални дефиниции

Всяка дефиниция ограничава и посочва част от истината, но същевременно поне посочва повечето най-важни черти на определяното явление, съдържа част от истината, извежда на преден план, това което съставителят на дефиницията в даден момент счита за на-съществено.Нито една дефиниция не е най-добрата, но по принцип всяка дефиниция върши определена работа.Законодателите обичат да дават различен смисъл на едни същи думи. Например думата „семейство“ според тълковния речник означава:Съпрузи с децата и най близките роднини (или само мъж и жена)Според действащите и отменени закони тя има 20!!! различни смисъла:Семейство

След тези уговорки условно можем да определим правната норма като основна съставна единица на позитивното право, явяваща се едновременно мяра за свобода и мяра за принуда, представляваща създадено и обезпечавано от държавата правно предписание във формата на логически структурирано и извеждано от правните разпоредби общо правило за поведение, установяващо юридическите права и задължения на своите адресати, имащо общозадължителен характер, чието неизпълнение води до специфични принудителни юридически последици.

 

ЗАКОН
ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
(Обн. – ДВ, бр. 27 от 03.04.1973 г.; изм., бр. 65 от 21.07.1995 г.)
………………………………………………………………………………………………………………Чл. 9. (1) Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно.(2) Строежът на нормативните актове и формулирането на техните разпоредби трябва да бъдат съобразени с указа по прилагане на този закон.………………………………………………………………………………………………………………